tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • Grill expert PROFESIONAL 10l

Grill expert profesional je účinný gélový prostriedok na čistenie grilov, rúr a konvektomatov.

Odstraňuje usadené mastné nečistoty a pripáleniny z povrchov bez námahy.

Zloženie: 5 - 15% hydroxid sodný, <5% butylglykol, fosfonáty, neiónové povrchovo aktívne látky. Obsahuje: hydroxid sodný.

Návod na použitie: Rozprašovačom naneste prípravok na znečistené miesta a nechajte reagovať podľa intenzity znečistenia 5 až 15 minút.

Pri silnejšom znečistení použijeme na uvoľnenie nečistôt vhodný pad (nesmie poškriabať povrch), alebo kefu.

Po určenej dobe pôsobenia povrch dobre niekoľkokrát umyte čistou vodou pomocou hubky a vytrite do sucha. Nepoužívať na hliník a materiály neodolné alkáliam.

Upozornenie: Môže byť korozívny pre kovy. Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

Uchovávajte mimo dosahu detí.

Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

PO POŽITÍ: vypláchnite ústa. Nevyvolávajte zvracanie

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PRI KONTAKTE S POKOŽKOU (alebo vlasmi): Všetky časti odevu okamžite vyzlečte. Pokožku opláchnite vodou/sprchou.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára.

PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/ lekára.

Zneškodnite obsah/nádobu odovzdaním osobe oprávnenej na likvidáciu odpadov alebo na mieste určenom obcou.

Núdzové telefónne číslo:

+421 2 54 774 166

Národné toxikologické informačné centrum.

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Grill expert PROFESIONAL 10l

  • 25,60€

  • Bez DPH: 21,33€
Kód produktu: 747
Dostupnosť: Skladom