tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • Prací prášok LINTU Color 10kg

LINTU COLOR: Univerzálny prací prostriedok vhodný pre všetky typy pračiek i pre ručné pranie pri

teplotách od 30 °C do 95 °C. Neodporúča sa na vlnu, alebo hodváb. Neobsahuje fosfáty.

Počet pracích dávok : 100

Skladujte oddelene od potravín na suchom mieste pri teplote od +5°C do + 25 ° v originálnom balení,v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo. Výstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje vážne poškodenie očí.

Nebezpečné komponenty na etikete: Metakremičitan sodný pentahydrát. Benzén sulfónová kyselina, C10-13 alkylderiváty, sodná sol.

Alkoholy, C12-13, vetvené a lineárne, etoxylované.

Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí. P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný

odev/ochranné okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte velkým

množstvom vody. P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte

vodou. Vyberte kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte

Vo vyplachovaní. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM/lekára/.

P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivost. Zloženie:

Menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, neiónových povrchovo aktívnych látok, zeolitov, mydla, enzymy, parfum.

Výrobca:

Dr. Heidrich technische

Unternehmensberatung GmbH, Otto-Schmiedt Str. Leipzig, Deutschland

 

Nie sú dostupné žiadne hodnotenia.

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Prací prášok LINTU Color 10kg

  • 14,90€

  • Bez DPH: 12,42€
Kód produktu: 2002
Dostupnosť: Skladom