tel-cislo

Prihlásenie HUMED

Kontaktujte nás:   0915 909 969

  • Prací prášok LINTU White 10kg

LINTU WHITE 10 kg: Univerzálny prací prostriedok vhodný pre všetky typy pračiek pre ručné

pranie pri teplotách od 30 °C do 95 ° C. Neodporúča sa na vlnu, alebo hodváb. Neobsahuje fosfáty.

Skladujte oddelene od potravín na suchom mieste pri teplote od +5°C do + 25 ° v originálnom balení, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla.

Výstražné slovo: Nebezpečenstvo. Výstražné upozornenie: H315 Dráždi kožu. H318 Spôsobuje

vážne poškodenie očí. Nebezpečné komponenty na etikete: Metakremičitan sodný pentahyd-

rát. Benzén sulfónová kyselina, C10-13 alkylderiváty, sodná soľ. Alkoholy, C12-13, vetvené a lineár-

ne, etoxylované. Pokyny pre bezpečné zaobchádzanie: P102 Uchovávajte mimo dosahu detí.

P264 Po manipulácii starostlivo umyte ruky. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné

okuliare/ochranu tváre. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte velkým množstvom vody.

P305+P351+P338 PO ZASIAHNUTÍ OČÍ: Niekolko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Vyberte

kontaktné šošovky, ak sú nasadené a pokiaľ je možné, odstráňte ich. Pokračujte

vo vyplachovaní. P362+P364 Kontaminovaný odev vyzlečte a pred dalším použitím vyperte.

P332+P313 Ak sa objaví podráždenie pokožky, vyhľadajte lekársku pomoc/starostlivost.

Zloženie: Menej ako 5 % aniónových povrchovo aktívnych látok, neiónových povrchovo aktívnych látok,

zeolitov, mydla, bieliacich činidiel na báze kyslíka; enzýmy; optické zosvetľovače; parfum.

Výrobca:

Dr. Heidrich technische

Unternehmensberatung GmbH, Otto-Schmiedt Str. Leipzig, Deutschland

 

 

Napísať recenziu

Poznámka: HTML nie je preložené!
               

Prací prášok LINTU White 10kg

  • 14,90€

  • Bez DPH: 12,42€
Kód produktu: 2001
Dostupnosť: Skladom